Prowadzimy konsultacje z zakresu ochrony środowiska w nw. zakresach
Prowadzenie ewidencji emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (z procesów technologicznych, ze spalania w źródłach energetycznych, ze spalania w silnikach samochodowych)
Naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobieranie wody i odprowadzanie ścieków
Koordynowanie ewidencji wytwarzanych odpadów
Sporządzanie wykazu zawierającego informacje o sposobie korzystania ze środowiska, przedkładanego marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
Sporządzanie zbiorczego zestawienia dotyczącego gospodarowania odpadami przedkładanego marszałkowi województwa
Koordynowanie działań wynikających z obowiązków określonych Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Koordynowanie działań wynikających z obowiązków określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)
© 2007 Zakład Ochrony Środowiska Nowa Ziemia